Hoofdstuk 1 - Introductie

De gebruiker op de website www.ibanfirst.com dient een aantal gegevens te verstrekken. IBANFIRST gebruikt deze informatie voor het beheer van haar gegevensbestanden en website, om de diensten die zij voor analyse en onderzoek aanbiedt te optimaliseren.

Volgens de gewijzigde wet van 8 december 1992 op de bescherming van privacy waarin de Europese richtlijn 95/46 en sinds 25 mei 2018 de Europese Verordening 2016/679 verwerkt zijn, heeft de gebruiker de garantie ontvangen met betrekking tot een aantal rechten op zijn persoonsgegevens:

 • Het recht van toegang geeft hem het recht van toegang tot de verzamelde gegevens
 • Het recht op wijziging geeft hem het recht van toegang tot en wijziging van zijn persoonlijke gegevens.
 • Het recht van bezwaar geeft hem op zijn verzoek het recht gratis bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van gegevens, wanneer de verwerking van gegevens voor directe marketingdoeleinden worden gebruikt.

Voor meer informatie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, (Commission for the Protection of Private Life) Rue de la Presse, 35, 1000 Brussel.

Artikel 1.1 Welke persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over u (of uw vertegenwoordiger) als natuurlijk persoon, als bezoeker en gebruiker van de website.

Persoonlijke gegevens verzameld op deze website omvatten:

 • De gegevens voor het aanmaken van uw IBANFIRST rekening (ID-code, e-mailadres en wachtwoord);
 • De gegevens die u verstrekt via het formulier “persoonlijke rekening aanmaken” op het IBANFIRST platform. Dit zijn elementaire identiteitsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, postadres, etc.;
 • IBANFIRST kan ook tijdens uw aanwezigheid op de IBANFIRST website bepaalde gegevens automatisch verzamelen door middel van bepaalde apparatuur die beschreven wordt in Hoofdstuk 3 «Cookie»

Artikel 1.2. Wijzigingen in het privacybeleid

IBANFIRST behoudt zich het recht voor om dit beleid op gegevensbescherming te wijzigen. U wordt op de hoogte gesteld van deze wijzigingen via het platform of een persoonlijke kennisgeving. De wijzigingen worden 7 dagen na deze publicatie van kracht. De laatste update is uitgevoerd op 24 maart 2017. We raden u aan het privacybeleid regelmatig te raadplegen, met name voor het verstrekken van persoonsgegevens via de website.

Hoofdstuk 2 - Beleid

IBANFIRST respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van haar gebruikers en doet wat in haar vermogen ligt om hun persoonsgegevens te beschermen.

Artikel 2.1 Bezoek

Wanneer een gebruiker uitsluitend www.ibanfirst.com bezoekt (zonder zich te registreren door middel van een persoonlijk rekening), vraagt​IBANFIRST geen persoonlijke gegevens.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens op deze website registreert zodat contact met u kan worden opgenomen, registreert IBANFIRST de informatie die u verstrekt om opnieuw contact met u te kunnen opnemen en verstrekt u alle informatie over de door IBANFIRST aangeboden diensten. Deze gegevens en informatie kunnen persoonlijke gegevens zijn.

Artikel 2.2 Registratie

Wanneer de bezoeker gebruik wenst te maken van de dienstverleningen van IBANFIRST, dient hij/zij een rekening aan te maken, waarvoor persoonlijke gegevens nodig zijn.

Zodra de bezoeker een rekening heeft aanmaakt op www.ibanfirst.com, wordt hij/zij een gebruiker en:

 • accepteert de voorwaarden van IBANFIRST;
 • aanvaardt het privacybeleid van IBANFIRST op het gebruik van persoonsgegevens;
 • machtigt IBANFIRST om de verstrekte gegevens op te slaan.

IBANFIRST verwerkt de door de gebruiker verstrekte gegevens in overeenstemming met het privacybeleid en de Belgische wetgeving inzake persoonsgegevens. De gebruiker garandeert dat de verstrekte gegevens zijn/haar gegevens zijn en/of dat hij/zij gemachtigd is en/of het recht heeft om de gegevens te verstrekken. Bij onbevoegd gebruik (bijvoorbeeld wanneer onjuiste gegevens of gegevens met betrekking tot derden worden verstrekt zonder hun toestemming), behoudt IBANFIRST zich het recht om de gebruikers tijdelijk of definitief de toegang tot IBANFIRST-diensten te ontzeggen.

IBANFIRST weigert verantwoordelijk gesteld te worden met betrekking tot onjuiste gegevens die door de gebruikers worden verstrekt.

Artikel 2.3 Gegevens verstrekt door de gebruiker

Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, geeft de gebruiker IBANFIRST het recht de persoonlijke gegevens die hij/zij verstrekt heeft te verzamelen en te verwerken. De gegevens worden op een veilige plaats opgeslagen: alleen de daartoe aangewezen medewerkers van IBANFIRST hebben voor de naleving van hun verplichtingen en de uitvoering van hun taken, toegang tot deze gegevens, in overeenstemming met het huidige privacybeleid.

Deze gegevens mogen, in welke vorm dan ook, niet aan derden worden verstrekt, ongeacht of zij natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.

Artikel 2.4 Raadpleging van gegevens en verwerking

De door IBANFIRST aangewezen of bevoegde medewerkers raadplegen en verwerken de verstrekte persoonsgegevens om de aangeboden diensten te ontwikkelen en te optimaliseren.

Als gebruiker (of zijn vertegenwoordiger) geeft u toestemming aan IBANFIRST uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

 • u toegang verlenen tot de functionaliteiten van de website, inclusief met betrekking tot uw identificatie en authenticatie;
 • naleving van alle toepasselijke wettelijke en gereglementeerde voorzieningen, in het bijzonder om witwassen van geld en financiering van terrorisme tegen te gaan;
 • contractuele en precontractuele relaties beheren;
 • misbruik of fraude voorkomen;
 • statistieken en testen voorbereiden, personeel trainen, de kwaliteit van de dienstverlening beheren.

U verleent toestemming aan IBANFIRST uw persoonsgegevens aan alle bevoegde Belgische of buitenlandse autoriteiten te verstrekken als gevolg van een toepasselijke wettelijke verplichting.

Artikel 2.5 Rekening

De gebruiker kan zijn eigen rekening te allen tijde wijzigen, deactiveren of verwijderen door een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen bij IBANFIRST (of per e-mail naar support@ibanfirst.com).

Artikel 2.6 Archivering van gegevens

Persoonsgegevens worden gearchiveerd tijdens de uitvoering van het contract en totdat de wettelijke deadlines met betrekking tot de archivering, de verjaringstermijnen of de wettelijke voorgeschreven termijn verstreken zijn.

Hoofdstuk 3- Cookies

Cookies zijn ontworpen om gemakkelijker en prettiger op het internet te surfen. IBANFIRST past www.ibanfirst.com ook aan haar gebruikers aan zodat zij bij een volgend bezoek herkend worden. Gegevens verzameld via cookies worden op een volkomen anonieme wijze gebruikt, in het bijzonder voor onderzoeksdoeleinden, om gebruikersstatistieken te genereren en om de IBANFIRST service te verbeteren.

Artikel 3.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat de browser van de computer opslaat wanneer een website wordt bezocht.

Artikelen 3.2 Cookies weigeren

De bezoeker/gebruiker kan zijn/haar browser configureren om te voorkomen dat cookies worden gecreëerd of om geïnformeerd te worden wanneer dit plaatsvindt.

Wanneer cookies geweigerd worden kan de navigatie op internet hierdoor bemoeilijkt of zelfs onmogelijk worden.

Artikel 3.3 Cookies accepteren

Wanneer een bezoeker op de website www.ibanfirst.com, als gebruiker klikt op de link “verder” (zonder de cookies-instellingen aan te passen), wordt hij geacht de cookies te hebben geaccepteerd. De gebruiker kan later de cookies verwijderen die op zijn computer, tablet of mobiele telefoon zijn geïnstalleerd. Cookies faciliteren vanaf het tweede bezoek zoekopdrachten door automatisch gebruik te maken van een serie data, zoals de taalkeuze.

Hoofdstuk 4 - Copyright

Alle content op de IBANFIRST website is eigendom van IBANFIRST SA, tenzij anders vermeld.

Elk afwijkend gebruik van de website en de content en afleiding daarvan is niet toegestaan, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IBANFIRST.

Hoofdstuk 5 - Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van IBANFIRST, of als u uw rechten met betrekking tot toegang, wijziging of bezwaar wilt uitoefenen (zoals hierboven vermeld in Hoofdstuk 1), kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Registreer u om meer te vernemen over onze nieuwste producten.

Beschikbaar op :