Over onze algemene voorwaarden

 

Welkom bij IBANFIRST. We hebben het online platform van IBANFIRST Pro op punt gesteld, het laat u toe om gemakkelijk toegang te krijgen tot de fundamentele diensten die een onderneming nodig heeft: een professionele IBAN-rekening en eveneens de ontvangst en de uitvoering van Europese en internationale overschrijvingen met uw commerciële partners (hierna de “IBANFIRST Pro Dienst” of de “Dienst”).

 

We hebben ons best gedaan om deze Algemene Voorwaarden (hierna de “Overeenkomst” of de “Dienst-overeenkomst”) duidelijk en begrijpelijk op te stellen. De realiteit van de juridische wereld maakt deze taak echter zeer moeilijk. Aarzel daarom niet om ons te contacteren voor elke vraag of bezorgdheid of indien u de procedures van IBANFIRST gewoon beter wilt begrijpen.

De bepalingen die volgen beschrijven beknopt de voornaamste hoofdstukken van deze Overeenkomst, maar het volledig document bevat belangrijke details waarvan we u vragen om er integraal kennis van te nemen.

Inschrijving voor de IBANFIRST dienst (Hoofdstuk A)

U verstrekt ons basisinformatie met betrekking tot uw organisatie: bestuurder(s), begunstigde(n) en gebruiker(s). We gaan vervolgens over tot een controle van de verstrekte informatie (door eventueel beroep te doen op andere ondernemingen) en wij bevestigen uw dienst-rekening, behalve in het geval dat uw aanvraag geweigerd wordt wegens risico's of conformiteitsproblemen (die door ons of onze betalingsleveranciers werden vastgesteld). U geeft ons de toestemming om deze controles uit te voeren, om informatie en gegevens aan derden door te geven om deze controles mogelijk te maken of uit te voeren en om de informatie regelmatig bij te werken. Anders zullen we verplicht zijn om u de toegang tot de Dienst te weigeren.

Wij kunnen u op elk ogenblik vragen om ons bijkomende informatie over uw onderneming te bezorgen. Deze bijkomende informatie is voor ons onontbeerlijk om onze controles goed uit te voeren en om de wetten, regels en reglementeringen te respecteren, waaraan wij als geaggregeerde entiteit zijn onderworpen. Bij gebrek aan voldoende informatie kunnen uw diensten onderbroken worden. 

Rekening houdend met het belangrijk risico op identiteitsmisbruik waarop door de nationale toezichtsinstanties (Nationale Bank van België en de Cel voor de Behandeling van Financiële Informatie) wordt gewezen, zal IBANFIRST een eerste overschrijving van fondsen eisen, komende van een bankrekening die door de klant op zijn naam werd geopend bij een erkende kredietinstelling. Deze eerste transactie zal eveneens worden geanalyseerd in het kader van de wetgeving op het witwassen van geld en de strijd tegen de financiering van terroristische activiteiten. Voor de volledige details, zie hieronder.

Het platform IBANFIRST Pro (Hoofdstuk B)

De Service Pro is de basis financiële dienst die elk bedrijf nodig heeft om zijn activiteiten uit te oefenen. Het volstaat perfect voor bedrijven die hun activiteiten starten en die behoefte hebben aan beperkte mogelijkheden.

We leveren u een Dienst die u toelaat om een professionele IBAN-rekening te openen en om Europese en internationale overschrijvingen te ontvangen en uit te voeren. Wij engageren ons om uw privéleven, uw gegevens en uw persoonlijke informatie te beschermen. U beheert uw activiteit, bedient uw klanten en beschermt hun gegevens, geeft uw belastingen aan en betaalt ze en respecteert alle wetten, regels en reglementeringen. Voor de volledige details, zie hieronder.

De IBANFIRST Internationaal service (Hoofdstuk C)

De Dienst Internationaal is de originele module van IBANFIRST. Ze is toegankelijk voor alle klanten van het platform IBANFIRST Pro en geeft toegang tot de geavanceerde mogelijkheden die gereserveerd zijn aan de ondernemingen die internationale activiteiten hebben.

Wij leveren u een Dienst die u toelaat om professionele IBAN-rekeningen te openen in andere valuta dan de euro en de mogelijk geeft om kasverrichtingen in valuta uit te voeren tussen deze rekeningen. De wisselverrichtingen van valuta kunnen online via een marktzaal worden gerealiseerd. U beschikt over dezelfde middelen en marktvoorwaarden als de financiële diensten van de grote internationale groepen. Voor de volledige details, zie hieronder.

De IBANFIRST prepaid, virtuele kaarten dienst (Hoofdstuk D)

De Dienst van de prepaid, virtuele kaarten is de module die de prepaid, virtuele kaart levert als betalingsmiddel voor de bedrijven. Deze dienst is zeer interessant voor het online betalen van facturen en is perfect geschikt voor reeds gestructureerde bedrijven die al een belangrijk aantal facturen online betalen.

Wij leveren u een Dienst die u toelaat om prepaid, virtuele kaarten te creëren om uw aankopen online te betalen of om dit aan uw werknemers onder volledig toezicht te laten doen. Een logica voor de instellingen van de kaarten laat het u toe om de fondsen beter toe te wijzen in functie van de budgetten die door uw onderneming zijn opgesteld. Voor de volledige details, zie hieronder.

De IBANFIRST Isabel 6 service (Hoofdstuk E)

De Isabel 6 Service is de module die aan de klanten van Isabel toelaat om bij het gebruik van de interface van Isabel 6 te genieten van de voordelige tariefvoorwaarden van iBanFirst voor internationale betalingen. We stellen u een module ter beschikking om Isabel 6 online te activeren. Alle betalingen die op Isabel worden ingegeven, worden automatisch en zonder bijkomende autorisatie op het platform van iBanFirst uitgevoerd. Voor de volledige details, zie hieronder.

Opzegging en andere wettelijke modaliteiten (Hoofdstuk F)

We kunnen deze Overeenkomst voor om het even welke reden opzeggen mits een vooropzeg van twee maanden of zelf onmiddellijk onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld bij het niet-respecteren van deze Overeenkomst door uw toedoen). U kunt op elk moment overgaan tot opzegging met onmiddellijke inwerkingtreding. De opzegging ontslaat u op geen enkele manier van uw verantwoordelijkheden met betrekking tot de reeds uitgevoerde verrichtingen Voor de volledige details, zie hieronder.

iBanFirst Ondernemingscreatie (Hoofdstuk G)

IBANFIRST Ondernemingscreatie (« SCS ») is een service die samen met Kredietinstellingen (“Bank”) wordt aangeboden. Het gebruik van IBANFIRST Ondernemingscreatie veronderstelt het aanvaarden van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden. Om u bij IBANFIRST Ondernemingscreatie in te schrijven moet u tevens expliciet (i) de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden (“BGV”) met betrekking tot deze service van iBanFirst aanvaarden en (ii) ook de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden van deze Service van onze aangewezen bancaire Partner (“AGV” Bank”). Zonder uitdrukkelijke afwijking, hebben deze Voorwaarden (“BGV” en “AGV Bank”) bij tegenspraak voorrang op deze Overeenkomst.Voor de volledige details, zie hieronder.

Dienst-overeenkomst IBANFIRST

Deze Algemene Voorwaarden zijn een conventionele overeenkomst tussen de eigenaar, de unieke commerciële entiteit of organisatie die op de inschrijvingspagina als “Onderneming” wordt opgegeven (vaak onder de verwijzing “u”, “uw/uwe”, “Gebruiker”, “Klant”) en IBANFIRST. U kunt tijdens de geldigheidsduur van deze Overeenkomst op elk moment een exemplaar van dit laatste aanvragen en van de andere modaliteiten of documenten waarnaar hierin wordt verwezen.

Het elektronisch adres van de klantendienst van IBANFIRST is support@ibanfirst.com;

--------

HOOFDSTUK A: INSCHRIJVING BIJ IBANFIRST

Inschrijving

De IBANFIRST Dienst is uitsluitend toegankelijk voor fysieke of rechtspersonen die een commerciële activiteit uitoefenen en dit uitsluitend tegen betaling. De IBANFIRST Dienst wordt niet aan individuen aangeboden om betalingen te ontvangen of uit te voeren voor privédoeleinden.

Om IBANFIRST in het kader van uw professionele activiteiten te kunnen gebruiken moet u voorafgaandelijk overgaan tot de inschrijving van uw onderneming. Tijdens deze inschrijving van uw onderneming verzamelen we fundamentele informatie zoals uw naam, de rechtsvorm, de plaats, het e-mailadres, uw professioneel registratienummer, een kopie van een identiteitsbewijs en het telefoonnummer. Om reglementaire redenen zijn we verplicht om het volgende te controleren: (i) alle effectieve begunstigden van uw activiteiten, (ii) de voornaamste aandeelhouder(s) (personen die de activiteit van de onderneming bezitten of controleren door het bezit of de controle van 25% of meer van de stemrechten in de onderneming) en eveneens (iii) het doel en/of belangrijkste voorwerp van de activiteit.

We zijn eveneens verplicht om te controleren of de geïdentificeerde personen niet moeten worden beschouwd als “Politiek prominente personen”, een familielid heeft dat politiek prominent is of nauw betrokken is bij een persoon die politiek prominent is. Een politiek prominente persoon is een fysieke persoon die een functie heeft of aan wie een belangrijke functie is toevertrouwd en meer bepaald: staatshoofden, regeringshoofden, ministers, viceministers en staatssecretarissen, parlementsleden of leden van gelijkaardige wetgevende instanties, leden van de leidende organen van politieke partijen, leden van hoge gerechtshoven, grondwettelijke hoven en andere gerechtelijke instanties waarvan de beslissingen niet voor beroep vatbaar zijn, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, leden van de Rekenhoven of de raden of directies van centrale banken, ambassadeurs, zaakgelastigden en hogere officieren van de krijgsmachten, leden van de administratieve organen, de directies en de toezichtsraden van publieke ondernemingen, directeurs, vicedirecteurs en leden van de raad van een internationale organisatie of personen met daarbinnen een gelijkaardige functie. Geen enkele van de hiervoor bedoelde functies heeft betrekking op personen die een functie op midden of lager niveau bekleden. Een familielid dat politiek prominent is kan onder andere zijn: de echtgeno(o)t(e) of de persoon die als echtgeno(o)t(e) kan worden beschouwd, van een politiek prominent persoon; de kinderen en hun echtgenoten of de personen die als hun echtgeno(o)t(e) kunnen worden beschouwd, de ouders van een politiek prominent persoon. De personen waarvan geweten is dat ze nauw betrokken zijn, zouden fysieke personen kunnen zijn, waarvan bekend is dat ze effectief de begunstigde zijn van een entiteit of een juridische constructie samen met een politiek prominente persoon of dat ze een totaal andere nauwe zakelijke relatie met een dergelijk persoon hebben en fysieke personen die enige effectieve personen zijn van een entiteit of een juridische constructie waarvan gekend is dat ze werd opgezet in het de facto voordeel van een politiek prominente persoon.

Als Gebruiker moet u in naam van de onderneming kunnen handelen en over de bevoegdheid beschikken om ze in het kader van deze Overeenkomst te kunnen verbinden. Om een onderneming in te schrijven met het oog van het gebruik van de Dienst moet u deze Overeenkomst in naam van de onderneming aanvaarden. Indien u uw instemming hiermee heeft gegeven, zal de term “u“ zowel uzelf als fysieke persoon, als de onderneming betekenen. Bovendien geldt dat als u als Gebruiker beslist om een nieuwe Gebruiker op dit platform te activeren, deze activatie onder uw volledige en unieke verantwoordelijkheid valt en dit als primo Gebruiker-administrator van de Rekening.

Na de ondertekening van de Dienst-overeenkomst, verlenen wij u een toegang tot IBANFIRST (hierna de “Identificatie-informatie van uw IBANFIRST-rekening”) U moet alle redelijke maatregelen nemen om de gepersonaliseerde veiligheidsfuncties (inclusief uw wachtwoord) van uw IBANFIRST-Rekening te beschermen, door ze bijvoorbeeld geheim te houden en ze met geen enkele andere persoon te delen dan de persoon die daartoe binnen uw onderneming gerechtigd is. U moet ons ogenblikkelijk via een elektronisch bericht naar de support-dienst van IBANFIRST (via de contactgegevens hieronder) op de hoogte brengen indien u merkt dat een van de gepersonaliseerde veiligheidsfuncties verloren of gestolen is of indien een individu ze zonder uw toestemming op uw IBANFIRST-rekening heeft gebruikt of geprobeerd heeft om ze te gebruiken.

Controle en inschrijving

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om bijkomende informatie op te renstu, zoals het inschrijvingsnummer van uw bedrijf, uw BTW-nummer en in voorkomend geval, de datum en plaats van geboorte. We kunnen u ook om bijkomende informatie vragen om uw identiteit te controleren en de risico's die aan uw activiteit verbonden zijn te evalueren, zoals commerciële facturen, een rijbewijs of een ander officieel identiteitsbewijs, een uitbatingsvergunning of financiële staten. We kunnen u ook om de toelating vragen om over te gaan tot een audit ter plaatse, een audit uit te voeren van de registers en documenten die uw conformiteit met deze Overeenkomst bewijzen. Elk gebrek van uw kant om binnen de vijftien (15) dagen te voldoen aan een van deze verzoeken kan tot de schorsing of de opzegging van uw IBANFIRST-Rekening leiden. U geeft aan IBANFIRST de toestemming om bijkomende informatie over u op te vragen bij derden en bij andere identificatiediensten.

Na de controle van uw inschrijving zult u toegang tot uw IBANFIRST-Rekening en tot uw IBAN-gegevens krijgen. Alle credit- en debetverrichtingen op uw rekening worden tijdelijk geschorst tot we uw identiteit en uw rol binnen de Onderneming hebben gecontroleerd en alle nodige conformiteitscontroles hebben uitgevoerd.

Door de modaliteiten van deze Overeenkomst te aanvaarden, geeft u ons de toestemming om informatie over u te verzamelen en informatie over u aan derden door te geven en u geeft aan derden de toestemming om de genoemde informatie aan ons te verstrekken. U erkent ook dat de informatie die op deze manier wordt verzameld uw naam, de historiek van uw adressen, de historiek van uw transacties en andere gegevens over u kan bevatten. Hiermee wordt meer bepaald het delen van informatie bedoeld (a) met betrekking tot uw transacties voor reglementaire en conformiteitsvereisten, (b) met betrekking tot het gebruik, het beheer en het onderhoud van de Dienst, (c) met het oog op het creëren en bijwerken van bovengenoemde registraties van derden over u en tevens om de kwaliteit van de service te verbeteren en (d) met het oog op het risicobeheer van IBANFIRST.

IBANFIRST kan deze informatie regelmatig bijwerken om te bepalen of u aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voldoet.

Dienst IBANFIRST

Door u bij IBANFIRST in te schrijven, bevestigt u dat u een bewoner bent van het land dat werd opgegeven op het moment van de opgave van de gegevens van uw onderneming om een IBANFIRST-Rekening te creëren (hierna het “Aangewezen land”), en dat u de toestemming heeft om activiteiten in dat land uit te oefenen.

Door het aanvaarden van deze Overeenkomst, bevestigt u uw intentie om aan deze vereisten te voldoen en dit te blijven doen in het kader van uw gebruik van de Dienst.

Gedragsregels

U aanvaardt alleen betalingen via IBANFIRST voor transacties die worden uitgevoerd tussen uzelf en uw tegenpartijen in het kader van de bona fide commercialisatie van legale producten of diensten. U vraagt noch gebruikt reen enkele persoonlijke, financiële of transactionele informatie (hierna de “Betalingsgegevens”) voor andere redenen dan voor de betaling van uw goederen en diensten. U respecteert alle wetten, regels, reglementeringen en overheidsbeslissingen die in het kader van uw gebruik van de Dienst van toepassing zijn.

HOOFDSTUK B: DIENST IBANFIRST PRO

Levering van de Dienst IBANFIRST

We leveren een online platform en een programmeer-interface voor applicaties (samen de “Interface” genoemd) die u toelaten om de Dienst te gebruiken. We houden ons het recht voor om van u de installatie of de bijwerking van een gedeelte of het geheel van alle programma's te eisen om de Dienst te kunnen blijven gebruiken.

De Klant kant alleen betalingsinstructies aan IBANFIRST geven door de vereiste gegevens in te geven in de Interface. Alle betalingsopdrachten die via de Interface worden ingegeven, vormen een opdracht die aan IBANFIRST wordt gegeven om een betaling in naam van de Klant uit te voeren. Indien een betalingsinstructie niet conform aan de instructies en aan de technische aanwijzingen die op de Interface zijn vermeld, worden ingegeven (meer bepaald indien de Klant niet alle verplichte velden heeft ingevuld), zal de opdracht als niet door IBANFIRST ontvangen worden beschouwd. De betalingsinstructies kunnen slechts worden uitgevoerd na bevestiging van de Klant en na ingave van de vereiste gegevens in de Interface.

IBANFIRST zal een betalingsinstructie niet uitvoeren indien de rekening niet over voldoende fondsen beschikt op de valutadatum van de betaling.

Een betalingsopdracht kan worden geweigerd op grond van non-conformiteit aan de wetten en reglementeringen die op de transactie toepasselijk zijn.

Aanhouden van een IBAN-rekening en toelating om fondsen te behandelen

Door u op de Dienst in te schrijven, opent u een rekening (hierna de “IBAN-rekening” of de “Rekening”) en er wordt u een uniek IBAN-nummer toegekend die met deze specifieke rekening wordt geassocieerd. IBANFIRST houdt zich het recht voor om de opening van een Rekening aan een Klant te weigeren of de commerciële relatie te beëindigen, zonder opgave van redenen of het respecteren van een opzegtermijn, indien IBANFIRST meent dat het behoud van deze commerciële relatie van dien aard is dat ze zijn mondiale commerciële strategie zou kunnen beïnvloeden.

De Rekening van de Klant is geen depositorekening en de sommen die erop figureren leveren geen interesten op. De Rekening is een open boekhoudrekening in de boekhouding van IBANFIRST. Het saldo is het bedrag van de geboekte stukken van de sommen die door de Klant zijn overgeschreven naar IBANFIRST en die beschikbaar zijn om IBANFIRST toe te laten om de betalingen uit te voeren waarvoor IBANFIRST de instructies van de Klant heeft ontvangen. Het saldo van de Rekening kan variëren in functie van de ontvangen en uitgevoerde betalingen door IBANFIRST op rekening van de Klant, van de debet- en creditverrichtingen van een bankrekening en ook van de transfers tussen twee Rekeningen.

 

IBANFIRST behoudt het recht om Rekeningen op elk moment te blokkeren op grond van objectief gemotiveerde redenen in verband met hun veiligheid of in de veronderstelling van hun gebruik zonder machtiging. IBANFIRST moet de Klant, indien mogelijk, vooraf verwittigen wanneer een Rekening geblokkeerd wordt, en ten laatste onmiddellijk na de genoemde blokkering door een advies via e-mail of op de Interface, behalve indien degelijke verwittigingen verboden zijn door de Wet of niet kunnen gebeuren wegens objectief gemotiveerde veiligheidsproblemen. IBANFIRST moet de rekeningen deblokkeren en, in voorkomend geval, nieuwe aanmeldingsgegevens verstrekken van zodra de redenen die tot de genoemde blokkering aanleiding hebben gegeven, ophouden te bestaan.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, geeft u de toestemming aan IBANFIRST om fondsen in uw naam bij te houden, te ontvangen en uit te geven. U geeft daarenboven de toestemming aan IBANFIRST om de route van de betaling en het netwerk dat voor de betaling wordt gebruikt (zoals ZWIFT, BACS, CHAPS of SEPA), te selecteren en ook het verloop van hun uitvoering. U geeft eveneens de toestemming aan IBANFIRST of zijn derden-leveranciers van betalingen om de fondsen voor de betaling op een depositorekening op uw naam aan te houden in afwachting van de uitgave van de fondsen in uw voordeel conform aan de bepalingen van deze Overeenkomst. IBANFIRST opent een compensatierekening op basis waarvan de betalingen conform deze Overeenkomst zullen worden uitgevoerd. Elke betaling die door middel van deze compensatierekening wordt uitgevoerd, wordt beschouwd als een volledige en definitieve betaling van IBANFIRST in uw voordeel.

 

Ontvangen en uitvoeren van betalingen

De Dienst zorgt voor de overschrijvingen die op het netwerk van SEPA en SWIFT worden behandeld. Andere routes van betaling kunnen worden gebruikt bij inschrijving op de dienst IBANFIRST International of IBANFIRST Betaalkaart

IBANFIRST behoudt zich het recht voor om de ontvangst of de uitgifte van betaling te schorsen indien dit nodig wordt geacht voor hagende geschillen of andere verdachte activiteiten in verband met gebruik van de Dienst om op administratieve, fiscale of gerechtelijke aanvraag. In een dergelijk geval zullen we dit zo snel mogelijk meedelen met vermelding van onze motivatie, behalve in het geval dat het illegaal is om ditte doen.

De Dienst IBANFIRST Pro laat u toe om Europese en internationale betalingen in euro te aanvaarden en uit te voeren voor commerciële doeleinden.

IBANFIRST heeft in geen enkel geval de bedoeling om betalingen of transacties uit te voeren zolang de som die overeenkomt met het totaal van de betalingen die moeten worden uitgevoerd niet op de oorspronkelijke IBANFIRST-rekening geprovisioneerd is en dit geldt eveneens indien een deel van het saldo van de rekening volstaat om tot de uitvoering van de transacties over te gaan. In het geval dat de rekening over onvoldoende provisie beschikt, kan IBANFIRST volledig naar eigen goeddunken beslissen om de uitvoeringsdatum van de betaling en de wisselinstructies aan te passen of zelfs de betalingsinstructies ongeldig te maken en de wisselposities in verband met de genoemde betalingen af te sluiten. De Klant moet echter alle kosten in verband met dergelijke wijzigingen of annuleringen zo snel mogelijk betalen. Een dergelijke betaling kan met een automatische afschrijving gebeuren op een rekening waarop er voldoende fondsen beschikbaar zijn op het bedrag in kwestie te dekken. De betrokken som kan ook onmiddellijk on de IBANFIRST-rekening worden gecrediteerd. De te betalen som omvat alle wisselwaarden van uitgaande betalingen, gelabeld in de valuta van het bedrag dat op de IBANFIRST-rekening moet worden gedebiteerd, te verhogen met de transactiekosten en de toepasselijke taksen.

IBANFIRST kan zonder kennisgeving aan de Klant de behandeling van een uitgaande betalingsopdracht weigeren indien de begunstigde niet wordt erkend, om conformiteitsredenen of ook, volgens het geval, om reglementaire redenen.

 

Conventionele terugbetaling

Indien de Uitvoeringsdatum wegens een gebrek aan saldo door de Klant moet worden uitgesteld terwijl de afferente opdracht niet werd geannuleerd, kan de wisselkoers die op de initiële Uitvoeringsdatum van toepassing zou zijn van toepassing blijven op de nieuwe Uitvoeringsdatum. De toepassing van dezelfde wisselkoers maakt in geen enkel geval een verplichting uit voor IBANFIRST. In een dergelijk geval moeten alle op het platform vermelde kosten die door IBANFIRST worden gedragen in het kader van de toepassing van de initieel overeengekomen koers op de nieuwe Uitvoeringsdatum door de Klant aan IBANFIRST worden terugbetaald. Indien de initieel overeengekomen wisselkoers niet wordt toegepast op de nieuwe Uitvoeringsdatum moet er een nieuwe wisselkoers worden overeengekomen die van toepassing is op de nieuwe Uitvoeringsdatum en de Klant moet het totaal van de verschuldigde kosten en lasten aan IBANFIRST vergoeden, net zoals in het geval dat de opdracht zou zijn geannuleerd.

IBANFIRST gaat op uw verzoek tot de terugbetaling van het hoofdbedrag van de behandelde overschrijving in, in de volgende gevallen: (i) indien u uw transfer voor de uitvoering ervan wilt annuleren; (ii) indien de transactie niet werd goedgekeurd door IBANFIRST wegens een inbreuk op deze Overeenkomst; (iii) indien u een wijziging wenst aan te brengen (waarbij IBANFIRST eist dat de initiële transactie zou worden geannuleerd); (iv) indien de transfer werd geweigerd of teruggestuurd door de titularis van de rekening van de begunstigde, de bank van de begunstigde of elke andere leverancier van transacties.

 

Kosten die door IBANFIRST worden aangerekend

U aanvaardt om de kosten (hierna de “kosten”) te betalen die u door IBANFIRST worden gefactureerd voor de prestaties van de Diensten van deze Overeenkomst. Deze kosten worden berekend aan het Kostentarief dat beschikbaar is op de website van IBANFIRST.

Bepaalde diensten worden in de vorm van “Packs” aangeboden. Het begrip “Pack” betekent elke Dienst die meerdere prestaties bevat. Het abonnement op het “Pack” wordt van maand tot maand stilzwijgend verlengd tenzij de Klant uitdrukkelijk aan IBANFIRST zijn weigering tot verlenging heeft bekend gemaakt. De opzegging van een abonnement wordt effectief op de eerste dag van de maand die op de lopende maand volgt.

We behouden het recht om onze Kosten op elk moment te herzien. U bent eveneens verplicht om alle taksen en andere kosten, die door een overheidsinstelling zijn opgelegd te betalen, inclusief en niet beperkt tot eventuele taksen op de goederen en diensten (inclusief de BTW), die van toepassing zijn in het kader van de prestatie van de Dienst die in deze Overeenkomst is beschreven. Indien u van een fiscale vrijstelling geniet, stelt u ons een relevant certificaat ter beschikking of elke ander bewijsmiddel voor de vrijstelling van taksen die wij als voldoende beschouwen. Vergeet niet dat het respect voor de fiscale en sociale verplichtingen, inclusief de aangifte, uitsluitend ten laste van de Gebruiker vallen.

Onze verhaalrechten

We kunnen met alle toegelaten wettelijke middelen de sommen recupereren die u ons eventueel verschuldigd bent in het kader van deze Overeenkomst door de bedragen in mindering te brengen op uw IBAN-rekening. Elke onmogelijkheid van uw kant om op ons eenvoudig verzoek de totaliteit van de ons verschuldigde bedragen te betalen betekent een inbreuk op deze Overeenkomst. U bent dan de betaling verschuldigd van de bijkomende kosten in verband met de inzameling, inclusief en zonder beperkt te zijn tot de kosten en wettelijke uitgaven, de arbitragekosten of de gerechtelijke procedure, kosten van het incasso-agentschap en eventuele toepasselijke interesten.

Veiligheid en de strijd tegen fraude

Het is de verantwoordelijkheid van IBANFIRST om de bescherming te garanderen van de Betalingsgegevens die in zijn bezit zijn en redelijke administratieve, technische en fysieke procedures te implementeren om alle persoonlijke informatie te beschermen in verband met uzelf en uw tegenpartijen, die op onze servers is opgeslagen en dit om elke niet-geautoriseerde toegang, verlies of accidentele wijziging te vermijden. We kunnen echter niet garanderen dat niet-geautoriseerde derden deze maatregelen omzeilen om persoonlijke informatie voor illegale doeleinden te gebruiken. U aanvaardt dat u op eigen risico de persoonlijke informatie met betrekking tot uzelf en uw klanten doorgeeft. We raden u aan om ons Privacybeleid te raadplegen, dat beschrijft hoe we de informatie die u ons verstrekt, verzamelen, gebruiken en bewaren.

 

Bescherming van gegevens en privéleven

a. Privacy: U bevestigt dat u ons Privacybeleid dat via een verwijzing met deze Overeenkomst is gelinkt en erin opgenomen, heeft ontvangen en volledig heeft gelezen. Ons Privacybeleid bevat uw toestemming met betrekking tot het verzamelen, het gebruik, het bewaren en de verspreiding van persoonlijke informatie, alsook andere onderwerpen die omschrijven met welke middelen en voor welke bedoelingen wij de informatie die u aan ons verstrekt, verzamelen, gebruiken, bewaren, meedelen en beschermen.

b. Gegevensbescherming: De bescherming van persoonlijke gegevens is voor ons een zeer belangrijk onderwerp. IBANFIRST verbindt zich ertoe om de geldende wetgeving op de wetgeving op de gegevensbescherming te respecteren, inclusief en in het bijzonder de Richtlijn 95/46/EG (hierna de “EU-Richtlijn op de Gegevens”) die in Europa van toepassing is en occasioneel werd gewijzigd.

Wat de persoonlijke gegevens die in het kader van deze Overeenkomst in uw naam worden behandeld betreft, zijn de partijen het erover eens dat u de verantwoordelijkheid heeft om deze gegevens te controleren, terwijl IBANFIRST verantwoordelijk is voor de behandeling ervan. Wij behandelen de persoonlijke gegevens conform aan deze Overeenkomst en aan de instructies die u ons van tijd tot tijd op een redelijke manier meedeelt. We beschermen de genoemde persoonlijke gegevens door middel van adequate technische en organisatorische maatregelen. Als verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens, kan IBANFIRST-onderaannemers aanstellen voor de behandeling van de persoonlijke gegevens, onder voorbehoud dat die onderaannemers aan de dezelfde verplichtingen onderworpen zijn als IBANFIRST wat de behandeling van de gegevens betreft.

U bevestigt dat IBANFIRST op u een beroep doet in de mate waarin we het recht hebben om de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, te gebruiken en te behandelen. Daarom aanvaarden we geen enkele verantwoordelijkheid betreffende eventuele klachten van een partij waarop de gegevens betrekking hebben, en die resulteert uit een actie of het nalaten van een actie waarvan wij de auteur zijn, in de mate waarin de genoemde actie of het nalaten van die actie het resultaat is van uw instructies.

c. Verzoek om gegevens: We zullen u (binnen een redelijke termijn) informeren in geval van de ontvangst van ene verzoek van een derde partij om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, van een klacht of een vraag in verband met uw verplichtingen in het kader van de geldende wetgeving op de bescherming van gegevens of van elke andere mededeling die rechtstreeks de behandeling van alle persoonlijke gegevens in het kader van deze Overeenkomst betreffen.

IBANFIRST garandeert u een redelijke samenwerking en bijstand met betrekking tot elke klacht of verzoek met betrekking tot de persoonlijke gegevens die door onze zorgen in uw naam worden behandeld, meer bepaald door u details te verstrekken over de klacht of het verzoek, door te antwoorden op elk aanvraag voor toegang, rechtzetting of verwijdering van het onderwerp van de gegevens (binnen de termijnen die door de actuele reglementering op de gegevensbeschermingen worden opgelegd) en door u alle persoonlijke gegevens mee te delen die wij in verband met een persoon die een klacht of verzoek indient, in ons bezit hebben (hier ook binnen een redelijke termijn).

 

HOOFDSTUK C: DIENST IBANFIRST INTERNATIONAAL

IBANFIRST International (« SIP ») is een dienst die het kasbeheer in vreemde valuta mogelijk maakt voor ondernemingen. Deze dienst levert bijkomende functies aan de Dienst Pro, zoals de opening van IBAN-Rekeningen in vreemde valuta, de conversie van valuta tegen de beste wisselkoers, online toegang tot een marktzaal en ook een toegewijde interface die toelaat on uw activiteiten in andere valuta dan de euro intelligenter te beheren.

Om de SIP-Dienst in het kader van uw activiteiten te gebruiken, moet u zich in eerste instantie aan een uitgebreide conformiteitscontrole onderwerpen, waarvan de behandeling aan de beheerder van uw IBANFIRST-rekening zal worden toevertrouwd. Eenmaal aan alle reglementaire eisen is voldaan en u het akkoord van de conformiteitsdienst van IBANFIRST heeft ontvangen, zal u een mededeling worden gestuurd met de het bericht dat de module op uw platform is geactiveerd.

De prestaties van de SIP-dienst vereisen de opening van minstens een IBAN-rekening in euro. IBANFIRST laat aan elke Klant toe om andere IBAN-rekeningen te openen. IBANFIRST kant de opening van een bijkomende rekening weigeren zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

 

De Klant verbindt zich ertoe dat er geen enkele transactie op zijn rekeningen zal worden uitgevoerd voor speculatieve doeleinden noch om te profiteren van de schommelingen op de wisselkoersen en dat de Rekeningen en de Diensten alleen zullen dienen om wissel- en betalingstransacties uit te voeren in het kader van legale commerciële activiteiten. Geen enkele verrichting die met de Rekeningen is uitgevoerd, kan theoretisch worden geannuleerd of ongeldig gemaakt op instructie van de Klant zonder de instemming van IBANFIRST. De Klant is bijvoorbeeld niet gerechtigd om de vervroegde sluiting te verkrijgen van een open wisselpositie. Indien IBANFIRST als afwijking op deze regel, aanvaardt om over te gaan tot het ongeldig maken of tot de vervroegde opzegging van een transactie of een contract, zal de Klant verplicht zijn op de kosten te betalen die de genoemde ongeldig making of opzegging voor IBANFIRST zou kunnen doen ontstaan. Elk akkoord wat welk aar ook die de bedoeling heeft om een transactie ongeldig te maken of op te zeggen op initiatief van IBANFIRST, impliceert op geen enkele manier dat IBANFIRST aan de genoemde vergoeding verzaakt.

De Klant verbindt zich ertoe dat er geen enkele transactie zal worden uitgevoerd indien niet minstens een van de rekeningen een debetsaldo vertoont en dat alle Rekeningen onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden.

Voor bepaalde operaties of valuta (niet beschikbaar via de online offerte-dienst), moeten deze transacties telefonisch worden afgesloten.

Bij aanwezigheid van een verzoek tot Indekking van een wisselverrichting, een dienst waarvan IBANFIRST zich het recht behoudt om die voor te stellen of niet, zullen de hierna vermelde voorwaarden van toepassing zijn.

De duur en de bedragen waarvoor de indekkingscontracten worden voorgesteld zijn beperkt in functie van het op redelijke wijze te voorziene volume van betalingen die de Klant moet uitvoeren of ontvangen gedurende de gedekte periode. De Dienst voor Indekkingen is immers alleen beschikbaar in het kader van betalingsoperaties en niet voor speculatieve doeleinden. De vraag tot indekking wordt geformuleerd volgens de modaliteiten die hiervoor op dit Platform voorzien zijn. De voorwaarden van de voorgestelde dekking moeten op het Platform worden gevalideerd door de Klant. De indekking bestaat er voor IBANFIRST in om de toepassing van vastgestelde wisselkoers te garanderen (i) tijdens een periode en voor betalingsvolumes die zijn overeengekomen of (ii) voor een gegeven datum en een welbepaalde betaling. Deze waarborg wordt door de Klant slechts verkregen na de bevestiging van de indekkingsvoorwaarden door IBANFIRST en na het verschijnen ervan op het Platform. Er wordt hiervoor duidelijk overeengekomen dat de validatie van het voorstel van IBANFIRST op het Platform niet volstaat om het indekkingscontract af te sluiten en dat het contract als niet afgesloten zal worden beschouwd zolang de indekking en de indekkingsvoorwaarden niet door IBANFIRST op het Platform bevestigd zijn. De bevestiging van het indekkingscontract op het Platform bevrijdt de klant niet van zijn verplichting om te antwoorden op elke vraag naar eventueel noodzakelijke fondsen zoals hierna wordt uiteengezet. Het recht van de Klant om een beroep te doen op het Indekkingscontract en de toepassing te verkrijgen van de wisselkoers die door het indekkingscontract wordt gegarandeerd, kan trouwens onderworpen worden aan de voorwaarde dat de Klant effectief de gevraagde fondsen binnen de toepasselijke termijnen aan IBANFIRST heeft overgemaakt. Indien er drie (3) werkdagen voor de termijn van het indekkingscontract blijkt dat het gecumuleerd volume van de bedragen die in de loop van de dekking zijn gegarandeerd, lager is dan het bedrag van de indekking, heeft de klant de keuze om IBANFIRST op de hoogte te brengen van zijn beslissing (i) om het niet gebruikt saldo van de indekking op zijn Rekening in de valuta van de betaling te laten overmaken door de betaling van de tegenwaarde van dit saldo in de Valuta van de betaling (voor een bedrag ter waarde van het niet gebruikt saldo vermenigvuldigd met de wisselkoers die door het contract werd gegarandeerd), (ii) om zich de winst die eventueel door IBANFIRST wordt gerealiseerd op de verkoop van het niet gebruikt saldo te laten crediteren op de Deviezenrekening van de betaling, of (iii) om het eventuele wisselverlies dat door IBANFIRST wordt gerealiseerd op de verkoop van het niet gebruikt saldo aan deze laatste te betalen. Deze beslissing is onherroepelijk.

Zoals hierboven uiteengezet, kan IBANFIRST het geheel of een gedeelte van de Diensten die aan elke Klant worden voorgesteld afhankelijk maken van het feit dat de fondsen binnen de 48 uur na de activatie van de fondsenaanvraag worden overgeschreven of dat het bewijs van overschrijving ervan wordt geleverd. Deze fondsen hebben als doel om IBANFIRST te beschermen tegen de risico's van een gebrek aan betaling in het kader van de operaties die door IBANFIRST worden afgesloten, om zijn Diensten aan de klant te leveren. Het bedrag van de fondsenaanvraag kan variëren naargelang het type Dienst, de Klant of de categorie van Klanten. De fondsenaanvraag moet bestaan uit fondsen die worden overgeschreven op een rekening die geopend werd door en op naam van IBANFIRST en die door IBANFIRST aan de klant werd meegedeeld. Deze fondsen worden vervolgens gebonden aan de verwachte betalingen die de Klant nog niet betaald heeft. Hierdoor worden de sommen die in het kader van fondsenaanvragen worden overgeschreven beschouwd als voorschotten op toekomstige betalingen, in mindering van de bedragen die nog moeten worden betaald op de uiterste betalingsdatum van de verwachte betalingen. Alle details van de fondsenaanvragen en de verdeling van deze fondsen in voorschotten op betalingen worden op het Platform vermeld. Bij de activatie van een fondsenaanvraag kan IBANFIRST de diensten geheel of gedeeltelijk schorsen. In het geval dat IBANFIRST de gevraagde fondsen of het bewijs van overschrijving van deze fondsen niet binnen de 48 uur na de activatie van de fondsen heeft ontvangen, kan IBANFIRST op zijn eigen initiatief alle operaties die samenhangen met de betalingen die een voorschot op de betaling vereisen annuleren en vervolgens de wisselposities die aan deze operaties zijn verbonden afsluiten. De klant zal in dit geval verplicht zijn tot de betaling van elk verlies dat het resultaat is van het afsluiten van deze posities en ook van alle bijkomende kosten die door IBANFIRST worden aangerekend voor de annulatie van de operaties.

IBANFIRST kan de nodige sommen voor de betaling van een fondsenaanvraag direct in mindering brengen op de Rekeningen van de Klant, op dezelfde manier als elke som die noodzakelijk is voor de betaling van de transactie- en wisselkosten en van alle schadevergoedingen die aan IBANFIRST verschuldigd zijn in geval van het niet nakomen van de Klant van om het even welke contractuele verplichting, op die Rekeningen in mindering kan worden gebracht De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan he recht op compensatie of op de exceptie van niet-uitvoering om zich te verzetten tegen de overschrijving van de gevraagde fondsen in het kader van een fondsenaanvraag.

 

HOOFDSTUK D: DIENST IBANFIRST PREPAID, VIRTUELE KAARTEN

De Dienst van de prepaid, virtuele kaarten is de module die de prepaid, virtuele kaart levert als betalingsmiddel voor de bedrijven. Deze dienst is zeer interessant voor het online betalen van zijn facturen en is perfect geschikt voor reeds gestructureerde bedrijven die reeds een belangrijk aantal facturen online betalen.

 

Wij leveren u een Dienst die u toelaat om prepaid, virtuele kaarten te creëren om uw aankopen online te betalen of om dit aan uw werknemers onder volledig toezicht te laten doen. Een logica voor de instellingen van de kaarten laat het u toe om de fondsen beter toe te wijzen in functie van de budgetten die door uw onderneming zijn opgesteld.

 

Het gebruik van de prepaid, virtuele kaarten van IBANFIRST veronderstelt de aanvaarding van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden (« BGV ») die op deze dienst betrekking hebben en die u hier kunt terugvinden: https://www.anyti.me/legal/cgv-fr-vcn-ibanfirst-11avril2017.pdf

Deze “BGV” maken een integraal deel uit van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden en hebben voorrang in geval van tegenstrijdigheden.

 

HOOFDSTUK E: INSCHRIJVING BIJ IBANFIRST

IBANFIRST Isabel 6 ("Isabel Module") is een service die toelaat om zijn gebruikers en iBanFirst-rekeningen online te synchroniseren om te kunnen genieten van alle voordelen van de iBanFirst-oplossing voor internationale betalingen, terwijl men zijn gewone Isabel 6 interface blijft gebruiken.

De naleving van deze Voorwaarden impliceert de toestemming van de klant voor de automatische uitvoering op het iBanFirst-platform zonder bijkomende vraag voor autorisatie van betalingen die op de interface van Isabel werden ingegeven. De operaties waarvoor een deviezenwissel noodzakelijk is, vormen geen uitzondering op deze regel en zullen automatisch worden uitgevoerd aan de actuele marktkoers conform aan de algemene tariefvoorwaarden en bijzondere voorwaarden van de klant.

Door de activatie van de Isabel Module bevestigt de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden van Isabel en dat hij ze aanvaardt: https://www.isabel.eu/content/dam/isabel6/contrib6/documents/en-US/gtc-be-Jun%202016-uk.pdf

 

HOOFDSTUK F: LICENTIE, BEEINDIGING EN ANDERE JURIDIISCHE MODALITEITEN

Uw gebruikslicentie voor de Dienst IBANFIRST en onze commerciële merken

IBANFIRST geeft u een gelimiteerde, niet-exclusieve, intrekbare, niet-overdraagbare en niet-doorgeefbare persoonlijke licentie in sublicentie om langs elektronische weg toegang te krijgen tot de Dienst IBANFIRST en deze exclusief te gebruiken voor (a) het aanvaarden en ontvangen van betalingen, (b) het beheren van de fondsen die u ontvangt en (c) de creatie van applicaties die gebruik maken van de Dienst IBANFIRST op een manier die compatibel is met deze Overeenkomst en met de documentatie die beschikbaar is op onze Website. Deze licentie is inclusief het gebruik van de documentatie, afbeeldingen, hulppagina's en bijwerkingen die er betrekking op hebben en die door IBANFIRST ter beschikking worden gesteld. Indien de bijwerkingen onderhevig zijn nieuwe of bijkomende voorwaarden, zullen wij deze Overeenkomst bijwerken en u hiervan op de hoogte brengen.

 

We kunnen eveneens periodiek bepaalde logo's, bepaalde commerciële merken en bepaalde andere identificatiemiddelen van IBANFIRST (hierna de “IBANFIRST-Merken”) te uwer beschikking stellen. In voorkomend geval maakt u er gebruik van onder voorbehoud van en conform aan de Overeenkomst over het gebruik van de IBANFIRST-merken die bij IBANFIRST op dat moment van kracht is.

IBANFIRST kan op elk moment uw recht om de IBANFIRST-merken te gebruiken, beperken of intrekken. Alle rechten die elders dan in de Overeenkomst op het gebruik van de IBANFIRST-merken zijn opgenoemd, blijven uitdrukkelijk voorbehouden aan IBANFIRST. We kunnen op elk moment de IBANFIRST-Merken wijzigen. In geval er wijzigingen worden aangebracht aan de IBANFIRST-Merken of aan de Overeenkomst over het gebruik van de IBANFIRST-merken, gebruikt u (a) de actuele versie van de IBANFIRST-Merken en (b) de IBANFIRST-Merken conform aan de Overeenkomst op het gebruik van de IBANFIRST-merken.

Eigendom

IBANFIRST staat u een beperkte licentie toe met het oog op het gebruik van de Dienst IBANFIRST zoals beschreven in deze Overeenkomst en onder voorbehoud ervan. Alle hierboven vermelde artikelen en zijn onder licentie en zijn niet verkocht en we behouden ons alle rechten voor die u in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk zijn toegestaan. De Dienst IBANFIRST is beschermd door de reglementering op het copyright, de commerciële geheimhouding en de ander wetgeving op de intellectuele eigendom. We zijn de houders van alle mondiale belangen, titels en andere Intellectuele Eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) in verband met de Dienst IBANFIRST en van alle kopieën van de Dienst IBANFIRST.

Voor de noden van deze Overeenkomst, betekent het begrip “Intellectuele eigendomsrechten” alle patentrechten, auteursrechten, inclusief het recht op afgeleide werken, morele rechten, publiciteitsrechten, commerciële merkrechten, rechten op de commerciële voorstellingen het merk van de dienst, schattingsrechten, rechten op het commercieel geheim en de andere bestaande of later ontstane intellectuele eigendomsrechten die, inclusief de aanvragen en de inschrijvingen, hernieuwingen en eventuele uitbreidingen in de betekenis van elke Staat, land, gebied of elk ander rechtsgebied.

U kunt ervoor kiezen, of we kunnen u uitnodigen om commentaren of opmerkingen over de Dienst IBANFIRST in te dienen, met inbegrip van en niet beperkend tot, de manier waarop de IBANFIRST Dienst of onze producten (hierna de “Ideeën”) kunnen worden verbeterd.


 Door het indienen van een opmerking of commentaar gaat u ermee akkoord dat uw mededeling gratis, ongevraagd en van beperkingen uitgezonderd is en dat u aan IBANFIRST geen fiduciaire of andere plicht oplegt en dat we vrij kunnen beschikken over deze opmerking of commentaar zonder het storten van een bijkomende retributie en/of het Idee op een niet-vertrouwelijke of andere manier te verspreiden. U erkent daarenboven dat de aanvaarding van uw bijdrage op geen enkele manier impliceert dat IBANFIRST verzaakt aan zijn rechten op het gebruik van gelijkaardige of verwante ideeën die hiervoor door IBANFIRST gekend waren, door zijn werknemers werden ontwikkeld of van andere bronnen dan u werden verkregen.

Duur

De Overeenkomst begint op de datum die u bent overeengekomen (door elektronische aanvaarding) en duurt tot de beëindiging door u of door IBANFIRST.

Herroepingsrecht

Rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek voor Handelsrecht, verzaakt u uitdrukkelijk aan elk herroepingsrecht en dit wegens de dringende aard van de geleverde Dienst.

De levering van de diensten omvat de controle van het samenstellend dossier, een prestatie die IBANFIRST onmiddellijk na ontvangst van de vereiste documenten en informatie uitvoert.

Opzegging

We kunnen deze Overeenkomst wegens om het even welke reden opzeggen mits een vooropzeg van twee maanden of in sommige gevallen zelfs onmiddellijk (bijvoorbeeld bij het door u niet respecteren van deze Overeenkomst). De opzegging ontslaat u op geen enkele manier van uw verantwoordelijkheden met betrekking tot de reeds uitgevoerde verrichtingen.

U kunt deze Overeenkomst op elk moment opzeggen door het sluiten van uw IBANFIRST-rekening en door hiervoor de instructies in verband met uw IBANFIRST-rekening te volgen die op onze website vermeld zijn. Onder voorbehoud van de hiernavolgende bepalingen kunnen we deze Overeenkomst opzeggen en uw IBANFIRST-Rekening sluiten mits een vooropzeg van twee maanden. We kunnen uw toegang tot de Dienst opschorten of deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en naar ons eigengoeddunken opzeggen indien we vaststellen dat u niet in aanmerking komt voor toekenning van de Dienst wegens risico's gebonden aan uw gebruik van IBANFIRST, inclusief en zonder beperking het geval van een belangrijk kredietrisico of fraude of voor elke andere reden.

IBANFIRST kan trouwens de levering van de Dienst aan een Klant met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke verwittiging op elk moment schorsen of elke actie ondernemen die IBANFIRST nodig acht in het geval dat een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet (waartoe de Klant zich verbindt om IBANFIRST in voorkomend geval onmiddellijk op de hoogte te brengen):

(i) In het geval waarin IBANFIRST meent dat Hoofdstuk A.3 van toepassing is;

(ii) In het geval waarin de Klant in gebreke blijft bij zijn verplichtingen onder de huidige bepalingen, wanneer er een inbreuk is gebeurd en een uitvoeringsmededeling via aangetekend schrijven door IBANFIRST aan de Klant werd overgemaakt, maar deze laatste na 10 dagen zonder antwoord is gebleven;

(iii) In het geval van een ernstige inbreuk op de verplichtingen ten laste van de Klant of indien IBANFIRST op redelijke gronden vermoedt dat de Klant een ernstige inbreuk pleegt op de zijn verplichtingen onder de huidige bepalingen (meer bepaald wanneer IBANFIRST vermoedt dat de Diensten worden gebruikt voor illegale niet-toegelaten doeleinden onder de huidige bepalingen);

(iv) Indien IBANFIRST de contractuele verhouding niet kan verderzetten en/of doorgaan met het geheel of gedeeltelijk uitvoeren een transactie op grond van wijzigingen aan de toepasselijke juridische regels, een wijziging aan het statuut of de machtigingen waarvan IBANFIRST geniet, of nog als gevolg van elke andere beslissing die door een bevoegde autoriteit werd genomen, of die nu Belgisch of van een ander land is;

(v) Indien blijkt dat de Klant niet meer in staat is om zijn schulden in te lossen, meer bepaald en in elke maatregel die door de Wet wordt toegestaan, in geval van een herstructureringsprocedure die door een gerechtelijke beslissing wordt bevolen, een faillietverklaring of van elke andere vorm van collectieve schuldbetaling of andere vorm van collectief akkoord dat met de schuldeisers werd gesloten, of nog indien de Klant zijn activiteiten stopzet of ze geheeld of gedeeltelijk riskeert over te dragen; en

(vi) Indien de Klant nalaat om te antwoorden of na het verstrijken van de daarvoor voorziene termijnen antwoordt of op een onvolledige of incorrecte manier op de verzoeken van IBANFIRST antwoordt

(vii) Indien eerste overschrijving van fondsen die nodig is voor de controle op de afwezigheid van identiteitsmisbruik, komende van een bankrekening die door de klant op zijn naam werd geopend bij een erkende kredietinstelling niet is gebeurd binnen een termijn van drie (3) dagen.

Gevolgen van de opzegging

Na de opzegging en de sluiting van uw IBANFIRST-rekening maken we onmiddellijk een einde aan uw toegang tot de Dienst. U verbindt zich ertoe om alle hangende transacties uit te voeren, alle informatie in verband met de details van uw rekening te verwijderen en geen nieuwe transacties meer te doen door middel van de Dienst.

De opzegging ontslaat u niet van uw verplichtingen zoals die in deze Overeenkomst zijn gedefinieerd en IBANFIRST kan ervoor kiezen om de nodige fondsen te blijven bewaren in afwachting van de afhandeling van andere modaliteiten of verplichtingen die in deze Vereenkomst zijn gedefinieerd. Daarbij houdt IBANFIRST zich het recht voor om alle kosten en verbintenissen te dekken die voor de genoemde opzegging werden aangegaan.

Verantwoordelijkheid

Niettegenstaande enige andere bepaling van dwingend recht, zijn alle verplichtingen voor IBANFIRST, verplichtingen om zo goed mogelijk te handelen en niet om een specifiek resultaat te bereiken. De aansprakelijkheid van IBANFIRST is trouwens beperkt tot opzettelijke fouten en de grove schuld die daaruit ontstaat.

Onverminderd de andere verklaringen van niet-aansprakelijkheid en de beperkingen die in deze Algemene Voorwaarden worden opgenoemd, zal IBANFIRST onder geen enkele voorwaarde ten opzichte van de Klant aansprakelijk kunnen worden gehouden voor verliezen de door overmacht worden veroorzaakt. De omstandigheden die hierna worden opgesomd worden als overmacht beschouwd: alle te voorziene of onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijze aan de controle van IBANFIRST ontsnappen; deze lijst is als dusdanig geen beperkende lijst van gevallen van overmacht.

(i) een technisch defect aan de informatica-systemen van IBANFIRST, die worden veroorzaakt door een virus of door andere problemen of incidenten die een invloed hebben op informatica-onderdelen, materiaal of software of die het resultaat zijn van een overbelasting van de systemen, die IBANFIRST niet in staat was om op een redelijke wijze te voorzien.

(ii) een panne in de stroomaanvoer, een brand, een overstroming of elke andere natuurramp (of ze wel of niet door de bevoegde instanties als dusdanig bekend zijn)

(iii) Een staking van het personeel van IBANFIRST of van een van zijn leveranciers of onderaannemers;
(iv) Operaties die zijn bevolen door personen met de facto machten in geval van oorlog, verstoring van de openbare orde, staking of bezetting van het grondgebied door vreemde of onwettelijke strijdkrachten;

(v) Besluiten die door de Belgische autoriteiten of die van een ander land worden genomen;

 (vi) Fouten en technische of andere gebreken die de werking van de Belgische en buitenlandse telecommunicatiediensten aantasten (inclusief de levering van toegang tot het internet), de postdiensten, de diensten van privé-transportbedrijven en de leveranciers van openbare diensten zoals gedefinieerd door de Richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel in de interne markt: en eveneens 

(vii) De niet-uitvoering van contractuele verplichtingen betreffende de onderaannemers van IBANFIRST, inclusief meer bepaald de partner-banken die IBANFIRST de verantwoordelijk geeft voor de uitvoering van de wisseloperaties die inherent zijn aan de Diensten of de uitvoering van de betalingen in verband hiermee.

In het geval dat IBANFIRST aansprakelijk zal worden gehouden op basis van deze Overeenkomst en op voorwaarde dat er gen tegenstrijdige bepalingen van dwingend recht bestaat, zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot de verliezen die de noodzakelijke, voorzienbare en onvermijdelijke gevolgen zijn van een fout die is begaan door IBANFIRST en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding voor de onrechtstreekse verliezen (meer bepaald en alleen als opsomming, de verliezen van financiële aard, verliezen met betrekking tot de verkoop, verliezen aan de reputatie of andere aspecten, of verliezen door de Klant als gevolg gerechtelijke stappen door een derde partij).

Niettegenstaande elke tegenstrijdige bepaling van dwingend recht, zal de aansprakelijkheid van IBANFIRST conform aan onderhavige bepalingen altijd beperkt zijn tot de transactie- en wisselkosten die aan IBANFIRST werden betaald in het kader van de Dienst waarin zijn aansprakelijkheid in vraag wordt gesteld.

De Klant erkent dat hij zich bewust is van volatiliteit van de wisselkoers. IBANFIRST kan ten opzichte van de Klant niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele verliezen uit de schommelingen van de wisselkoers.

IBANFIRST zal onder geen enkele voorwaarde ten opzichte van de Klant aansprakelijk kunnen worden gehouden voor eventuele verliezen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt worden door het feit dat de Klant niet voldoet aan zijn verplichtingen. IBANFIRST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuiste informatie die de Klant bewust of onbewust in het kader van het gebruik van het Platform heeft doorgegeven.

Indien een Klant niet aan een van zijn verplichtingen voldoet of zich blootstelt aan het risico dat hij niet aan een van de verplichtingen ten opzichte van IBANFIRST kan voldoen (meer bepaald bij een eventuele herstructureringsprocedure die via gerechtelijke weg werd uitgesproken of van elke gelikaardige collectieve betalingsprocedure), moeten alle schuldvorderingen en toekomstige verplichtingen van de Klant ten opzichte van IBANFIRST, wat hun aard ook is, onmiddellijk worden voldaan.

Geen enkel wettelijk recht op schadevergoeding zal ontvankelijk zijn. Bovendien zijn alle bedragen die aan IBANFIRST verschuldigd zijn, en alle verplichtingen van deze laatste ten opzichte van de Klant (indien ze in verschillende valuta zijn genoteerd) aan elkaar verbonden en kunnen van elkaar worden afgetrokken door IBANFIRST (en door IBANFIRST alleen), inclusief in het geval van een insolvabiliteitsprocedure of bevel tot herstructurering via juridische weg, beslag of een andere situatie die de gelijke rechten van de schuldeisers betreft(meervoudige verbinding), conform aan het toepasselijk dwingend recht. IBANFIRST kan op eigen initiatief de schuldvergelijking uitspreken van de schuldvorderingen die aan hem door de Klant verschuldigd zijn en de sommen die door deze laatste moeten worden ontvangen. Indien nodig zal de omzetting van valuta die in het kader van de genoemde schuldvergelijking noodzakelijk zijn, worden uitgevoerd tegen de koers die op het ogenblik van de vergelijking van toepassing is.

IBANFIRST zal op geen enkele manier in geen enkele vorm aansprakelijk kunnen worden gesteld ten opzichte van de Klant voor benadelingen en alle directe of indirecte verliezen die een Klant of een derde lijdt als resultaat van de weigering van een verzoek van de Klant, wat de aard ervan ook is.

Klachten

Om beter aan uw vragen te voldoen, heeft iBanFirst twee kanalen geïmplementeerd om uw klachten te behandelen.

Technische ondersteuning

Het kanaal “Technische ondersteuning” is het voorkeurmedium voor verzoeken om bijstand met betrekking tot de werking van de diensten van iBanFirst of om een storing te melden. 

Alhoewel het u toelaten is om een aanvraag om technische bijstand mondeling in te dienen, raden we u om redenen van bergrijpbaarheid aan uw klachten systematisch via e-mail aan support@ibanfirst.com te sturen, met duidelijke vermelding van uw rekening of de referentie van de betaling (beginnende met een “#”) in kwestie.

Gelieve de aard van uw vraag/technisch probleem volledig te beschrijven. Uw e-mail zal vervolgens worden doorgestuurd naar de bevoegde dienst. Ons team voor technische ondersteuning zal al het mogelijke doen om u zo snel mogelijk te helpen.

Klachten van klanten

Het kanaal “Klantenklachten” is het voorkeurmedium voor het doorgeven van een ontevredenheid van een actieve klant met betrekking tot een prestatie die door iBanFirst werd geleverd.

Alle klachten en alle geschillen, wat hun aard ook is, moeten het voorwerp uitmaken van een geschikte procedure conform aan de aanbevelingen en eisen van onze regulators bij de Nationale Bank van België (BNB).

Om redenen van bergrijpbaarheid van de vraag in kwestie vragen we u om uw klacht systematisch via e-mail aan complaints@ibanfirst.com te sturen, met duidelijke vermelding van uw rekening of de referentie van de betaling (beginnende met een “#”) in kwestie.

Gelieve de aard van uw klacht of ontevredenheid integraal te beschrijven. Uw e-mail zal vervolgens worden doorgestuurd naar de bevoegde dienst. Ons volledig team in de klantendienst ontvangt een opleiding in het aannemen van en omgaan met klachten en de leden kennen onze interne procedure om dit binnen de hiërarchie te signaleren.

Vervolgens zullen we: (i) u een geschreven bevestiging van de ontvangst van uw klacht bezorgen; (ii) u contacteren indien we bijkomende inlichtingen nodig hebben in verband met dit dossier; (iii) uw dossier en uw bezwaren analyseren en er een gevolg aan geven met een gedetailleerd antwoord met uitleg over onze beslissingen en de motivatie van onze acties.

Indien u ontevreden blijft met ons antwoord, heeft u het recht om op de meest doeltreffende manier te reageren, inclusief via gerechtelijke of arbitraire weg (in functie van de contractuele bepalingen).

 

HOOFDSTUK G: IBANFIRST CREATIE VAN EEN BEDRIJF

IBANFIRST Ondernemingscreatie (« SCS ») is een service die samen met Kredietinstellingen (“Bank”) wordt aangeboden. Het gebruik van IBANFIRST Ondernemingscreatie veronderstelt het aanvaarden van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden. Om u bij IBANFIRST Ondernemingscreatie in te schrijven moet u tevens expliciet (i) de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden (“BGV”) met betrekking tot deze service van iBanFirst aanvaarden en (ii) ook de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden van deze Service van onze aangewezen bancaire Partner (“AGV Bank”). Zonder uitdrukkelijke afwijking, hebben deze Voorwaarden (“BGV” en “AGV Bank”) bij tegenspraak voorrang op deze Overeenkomst.

Door in te schrijven op IBANFIRST Ondernemingscreatie, geeft u aan IBANFIRST het recht om deze Kredietinstellingen de toestemming te geven om toegang te krijgen tot (a) uw Rekening, gegevens en documenten, die initieel bij de opening van de Rekening en bij de activatie van de Service werden meegedeeld en (b) tot uw betalingsgegevens bij IBANFIRST.

Diversen

Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontoepasbaar of onwettelijk wordt verklaard, blijven de andere (of andere gedeeltes van) de bepalingen integraal van toepassing.

De Klant kan de voordelen van de kaderovereenkomst die door deze Overeenkomst wordt beheerd, noch de afspraken die binnen de genoemde kaderovereenkomst werden afgesloten, op dezelfde manier aan derde partij toewijzen of overdragen, zonder voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van IBANFIRST.

Het feit dat IBANFIRST op een gegeven moment nalaat om een van de bepalingen van deze Overeenkomst uit te voeren, mag op geen enkele manier geïnterpreteerd worden als een vrijstelling voor de latere toepassing en de ermee samenhangende rechten op een latere datum.

In geval van tegenspraak tussen deze Overeenkomst en de bevestiging van een transactie die door IBANFIRST aan de Klant wordt meegedeeld, heeft deze laatste bevestiging voorrang op deze Overeenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Overeenkomst en ook alle afspraken en transacties die zijn afgesloten in toepassing van de kaderovereenkomst die door deze Overeenkomst wordt beheerst zijn aan de Belgische Wetgeving onderworpen.

De Franstalige Rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst en tot alle akkoorden en transacties die zijn afgesloten in toepassing van de kaderovereenkomst die door deze Overeenkomst wordt beheerst.

Het openen van een Rekening en /of het gebruik van het geheel of een gedeelte van de Diensten impliceren uw volledig een totale aanvaarding van deze Algemene Gebruikscondities en in de gespecifieerde gevallen van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden. U bent aan de geldende Bijzondere en Algemene Voorwaarden onderworpen op het moment dat u een Dienst bestelt of een Rekening opent, behalve indien een wijziging hieraan wordt vereist door een administratieve of overheidsinstelling (in dit geval kan de wijziging van toepassing zijn op voorgaande bestellingen die u reeds heeft uitgevoerd).

Op dezelfde manier kan IBANFIRST deze Algemene of Bijzondere Gebruiksvoorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen worden via e-mail of via een verwittiging op de Website meegedeeld op het moment dat ze van toepassing worden.

Elk gebruik van de Dienst na de meegedeelde bijwerkingen en/of wijzigingen, betekent de aanvaarding van de Algemene en Bijzondere Gebruiksvoorwaarden die op die manier zijn bijgewerkt of gewijzigd.

Registreer u om meer te vernemen over onze nieuwste producten.

Beschikbaar op :